CALL US: +31 50 3130860
 
EN - NL
 
fotoslider fotoslider fotoslider fotoslider fotoslider

Disclaimer

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze  disclaimer.

Privacy verklaring

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden ontvangen.

Onze contactgegevens

U kunt ons telefonische bereiken onder nummer +31(0)50-3130860. U kunt ons ook mailen op info@marine-insurance.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via www.marine-insurance.nl

Marine Insurance is een toonaangevend adviseur in risicomanagement en verzekeringen. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent..

- Door de verwerking van uw persoonsgegevens voldoen wij aan een op ons rustende wettelijke verplichting conform de WFT. Marine Insurance is vergunningsplichtig onder de WFT en verplicht zich aan de geldende regels te houden waaronder artikel 4.23 Wft. Het verplicht ons uitgebreide informatie over u in te winnen alvorens wij een advies uit mogen brengen.

- U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Onze dienstverlening

Ten behoeve van onze relaties geven wij advies met betrekkingen tot verzekeringsoplossingen. Naast  advies over welke producten passen bij de wensen en behoeften van onze klanten, ondersteunen wij onze klanten bij de totstandkoming en het onderhoud van deze producten.

Marine Insurance International BV verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:

- het leveren van de door u gevraagde diensten

- het adviseren over verzekeringsoplossingen

- het adviseren over risicobeheersing

- onderzoek doen in het kader van de sanctie wetgeving

- het bemiddelen bij het tot stand komen van een verzekering

- het afhandelen van schades

- interne rapportage en statistische analyse

- het nakomen van wettelijke verplichtingen

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke verzekeringsoplossingen voor uw situatie adequaat zijn.

Verstrekking aan derden

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, zullen wij contact moeten zoeken met verzekeraars en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren verzekeringsoplossing.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Derden zijn:

- verzekeraars en tussenpersonen waar we die nodig hebben voor het sluiten van een verzekeringsoplossing voor u

- expertisebureaus, juristen en advocaten voor werkzaamheden op het gebied van schades en sluitwerkzaamheden. Hetzij voor advies; hetzij voor afhandelen van schades

- Expertisebureaus voor het taxeren van panden, jachten en overige bezittingen waar een verzekeringsoplossing voor wordt gevraagd.

- Medische deskundigen bijvoorbeeld in het geval van dienstverlening voor de crewverzekeringen, ongevallenverzekeringen en schadeafhandeling.

- Insurance brokers die wij nodig hebben om op andere markten te kunnen sluiten. Zoals een Lloyd’s broker om op Lloyds verzekeringen af te kunnen sluiten.

Opslag en bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben en in ieder geval gedurende de looptijd van uw relatie of overeenkomst met ons en/of in het voorkomend geval, gedurende de periode zoals met de verzekeraar overeengekomen. Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens nog tot maximaal 5 jaar daarna behoudens andersluidende contractuele en/of wettelijke termijnen van toepassing zijn.Na 5 jaar vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a)     U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b)     Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c)     Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

d)     Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e)     Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

f)     Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.


Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?

Het opstellen van een goed advies en afsluiten van een goed verzekeringsoplossing kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen, u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Verwerking buiten de EU

Marine Insurance International BV is een internationaal opererende Insurance broker. Gezien het feit dat Marine Insurance wereldwijd haar diensten aanbiedt, kunnen persoonsgegevens worden doorgezonden en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. In alle gevallen zal Marine Insurance zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van overeenkomsten of een vergunning.

Heeft u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens  is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens   www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Yacht insurance aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Yacht insurance of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Yacht Insurance. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Yacht Insurance